Algemene Voorwaarden

 

Algemene regels

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Universalsa / La Bodeguita, hierna ook te noemen: de dansschool.

 2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

 3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

 4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.

 5. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico, verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

 6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

 

Inschrijvingen en betalingen

 1. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.

 • Cursussen

 1. Inschrijvingen kunnen zowel schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden. Na inschrijving is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden, tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de deelnemer is overeengekomen. Indien de betaling na een eenmalige herinnering niet is voldaan wordt €10,- administratiekosten gerekend of komen eventuele kortingen te vervallen.

 • Betalingen

 1. Betalingen kunnen geschieden door middel van Eversport (bij inschrijving online), contante betaling, per automatische incasso of pin. 

 2. Indien er wordt verzocht om te betalen naar aanleiding van een factuur, wordt er na de tweede herinnering € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Het volledige bedrag dient, los van de ontvangst van de factuur, voor aanvang van de cursus/bootcamp door ons te zijn ontvangen. 

 3. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte, etc.  In geval van annulering door La Bodeguita  heeft de deelnemer recht op terugbetaling of bevriezing van het volledige lesgeld minus de eventueel reeds gevolgde lessen van die cursus.

 4. Je bent zelf verantwoordelijk voor een vaste danspartner, De dansschool kan je hierbij wel een helpende hand reiken door je aan te melden bij WhatsApp groep

 5. Oefenavonden: Letop: Mocht er zich weer een nieuwe Lockdown voor doen, dan blijft je tickets ten aller tijden gelden!  i.v.m. met overmacht kunnen we helaas geen geld terug geven. Bedankt voor je steun.

 

Uitschrijvingen en opzeggingen

 • Cursussen

Een cursus eindigt nadat de serie lessen waaruit de cursus bestaat is geëindigd. Indien een cursus tussentijds wordt beëindigd door de deelnemer dan blijft het volledige bedrag voor de cursus waarvoor is ingeschreven verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
Letop: Mocht er zich weer een nieuwe Lockdown voor doen,  i.v.m. met overmacht kunnen we helaas geen geld terug geven, wel een tegemoetkoming in de vorm van:

 • Korting op je volgende curus.
 • Extra lessen tijdens het volgen van je nieuwe cursus.
 • Je gemiste lessen inruilen voor oefen avonden of oefen middag wanneer deze weer van start mogen gaan.

  Abonnementen
 1. Een abonnement kan maandelijks worden opgezegd. 

 

Gemiste lessen

 • Inhalen

 1. Een gemiste les kan, indien beschikbaar op het lesrooster, binnen de periode waarvoor is ingeschreven en betaald, worden ingehaald.

 2. Een gemiste les kan alleen worden ingehaald indien dit uiterlijk voor aanvang voor de les, telefonisch, via afmelding in Eversports of per e-mail wordt doorgegeven aan de administratie van Dansschool Universalsa / La Bodeguita.

 3. Gemiste lessen kunnen niet worden omgezet in een financieel tegoed, noch kunnen gemiste lessen worden overgeheveld naar een volgende of een andere lesperiode, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 

Annuleren

 1. Een cursus, workshop of bootcamp kan zonder kosten worden geannuleerd voor aanvang van de cursus, workshop of Bootcamp. Bij annulering na aanvang van de cursus, workshop of bootcamp wordt €35,- annuleringskosten in rekening gebracht. Er dient in dit geval aan de volledige betalingsverplichting voldaan te worden. 

 2. Indien een cursus, workshop of bootcamp reeds van start is gegaan en later geannuleerd wordt, kan er geen restitutie van lesgelden plaatsvinden. Echter, het reeds betaalde bedrag zal als tegoed blijven staan voor een periode van zes maanden. Hierbij worden wel annuleringskosten van €35,- in mindering gebracht, evenals de kosten voor reeds gegeven lessen. Om te annuleren, vragen wij u vriendelijk om dit per e-mail te doen naar info@bodeguita.nl en tevens een ontvangstbevestiging van La Bodeguita te ontvangen om de annulering geldig te maken

 3. Indien een Cursus, Bootcamp of een andere activiteit vanuit La Bodeguita wordt geannuleerd zal deze activiteit terstond van de website, waarop melding wordt gemaakt van deze activiteit, worden verwijderd. Ook zullen de deelnemers, die zich hebben aangemeld voor deze activiteit, hierover per e-mail worden geïnformeerd. La Bodeguita is niet aansprakelijk voor het eventueel niet (tijdig) ontvangen en/of lezen van deze e-mail door de deelnemers. Eventueel gemaakte kosten, in verband met de activiteit waarvoor is aangemeld, kunnen niet worden verhaald op La Bodeguita. De betaalde cursus, bootcamp of workshop wordt als tegoed behouden voor een andere inschrijving.

 

Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschoolhouder ingediend te worden. Dit kan via info@bodeguita.nl.

 2. De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens per mail en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

 

Herinneringskosten

 1. Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn/ periode zoals in een herinnering staat vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het lesgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige lesperiode die verbonden zijn aan de inning. 

 

De lessen

 1. Bij inschrijving dient de deelnemer op de hoogte te worden gesteld van:

* de globale inhoud van de lessen

* het aantal lessen

* de tijdsduur van een les

* de lestijden

* de aanvang van de lessen

* de frequentie van de lessen

* eventuele overige verplichtingen

 1. De lessen worden gegeven door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.

 2. De deelnemer dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen deelnemer en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor deelnemers die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen.

 3. Zie ook ‘gemiste lessen’.

 

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het lopende jaar. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit jaar gaat de deelnemer en lesgeld plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de Dansschool. Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Gravenhage.