Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Dansschool Universalsa / La Bodeguita

Algemene Regels

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en activiteiten bij Dansschool Universalsa / La Bodeguita.
 • Toegang kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.
 • Bezoekers dienen de huisregels te volgen; niet naleven kan leiden tot verwijdering.
 • Bezoek is op eigen risico; de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel of schade.
 • Gebruik van faciliteiten zoals de garderobe is op eigen risico.
 • Beeld- of geluidsopnames vereisen toestemming van de dansschool.

Inschrijvingen en Betalingen

 • Inschrijving verplicht tot het voldoen van het volledige lesgeld voor aanvang van de eerste les.
 • Betalingen kunnen via Eversport, contant, automatische incasso, of pin.
 • Bij niet tijdige betaling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Cursussen en Annulering

 • Inschrijvingen kunnen schriftelijk of elektronisch via e-mail of website.
 • De dansschool kan cursussen annuleren bij gegronde redenen, zoals te weinig deelnemers of langdurige ziekte. Deelnemers hebben recht op restitutie of bevriezing van het lesgeld minus gevolgde lessen.
 • Annulering door Deelnemer:
  • Annuleren voor aanvang van de cursus/workshop/bootcamp is kosteloos.
  • Na aanvang is €35,- annuleringskosten verschuldigd, en dient aan de volledige betalingsverplichting voldaan te worden.
  • Bij annulering na start, wordt het betaalde bedrag als tegoed gehouden voor 6 maanden, minus annuleringskosten en kosten voor reeds gegeven lessen.

Gebruik van Beeldmateriaal

 • Door deel te nemen aan de feesten, evenementen, of lessen bij Dansschool Universalsa / La Bodeguita, geef je toestemming voor het maken, gebruiken, en publiceren van foto’s en video’s waarop je mogelijk te zien bent. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden, sociale media, website van de dansschool, en andere publicaties gerelateerd aan de activiteiten van de dansschool. Deelnemers erkennen en stemmen ermee in dat deelname aan activiteiten van de dansschool de mogelijkheid van fotografie, video-opname en hun gebruik in publicaties met zich meebrengt. Deelnemers doen vrijwillig afstand van alle rechten op privacy en beeldrechten gerelateerd aan deze activiteiten en erkennen dat deelname aan evenementen of lessen bij de dansschool hun toestemming impliceert voor het gebruik van dergelijk beeldmateriaal door Dansschool Universalsa / La Bodeguita. Indien deelnemers niet gefotografeerd of gefilmd wensen te worden, is het hun verantwoordelijkheid om dit voorafgaand aan het evenement of de les kenbaar te maken bij de organisatie. De dansschool zal redelijke inspanningen leveren om de wensen van de deelnemer te respecteren, maar kan niet garanderen dat de deelnemer volledig uitgesloten wordt van incidentele fotografie of video-opnamen tijdens het evenement of de les.

Gemiste Lessen en Uitschrijvingen

 • Gemiste lessen kunnen ingehaald worden binnen de betaalde periode, mits vooraf gemeld.
 • Bij tussentijdse beëindiging blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

Klachtenprocedure

 • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden.
  info@labodeguita.nl

Herinneringskosten

 • Niet voldoen aan betalingstermijnen kan leiden tot incassoprocedures en extra kosten.

Slotbepalingen

 • Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
 • Geschillen worden beheerst door Nederlands recht.